Algemene Voorwaarden van daanverhuurt.nl
Deze Algemene voorwaarden van daanverhuurt.nl zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met daanverhuurt.nl en verbonden rechtspersonen, ondernemingen en/of afdelingen, ook als zij onder een andere handelsnaam optreden en vervangen de voorgaande Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van daanverhuurt.nl.

1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met daanverhuurt.nl (hierna: DAAN), gevestigd te Dedemsvaart.
1.2 Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan de koper, opdrachtgever of huurder, dan wel een ieder die met DAAN een overeenkomst aangaat of wil aangaan.
1.3 Indien deze algemene voorwaarden op welk wijze dan ook strijdig of onverenigbaar zijn met datgene dat is afgesproken in de overeenkomst, gaat in eerste instantie datgene dat bepaald is in de overeenkomst voor en daarna datgene dat bepaald is in deze algemene voorwaarden.
1.4 Indien DAAN niet steeds de naleving van de algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat de algemene voorwaarden niet meer gelden of dat DAAN het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van de algemene voorwaarden te verlangen.
In geval van eventuele vertalingen, is uitsluitend de Nederlandse versie van deze voorwaarden beslissend.
1.5 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk door DAAN zijn aanvaard. Deze wijzigingen en aanvullingen zullen alleen van toepassing zijn op de betreffende overeenkomst.
1.6 Elke toepasselijkheid van inkoop- en/of andere voorwaarden van wederpartij worden niet geaccepteerd. Eventueel afwijkende zijn bindend indien DAAN uitdrukkelijk en schriftelijke goedkeuring bevestigd.
1.7 DAAN kan deze algemene voorwaarden binnen een termijn van zes maanden wijzigen door een schriftelijke kennisgeving aan wederpartij. Deze wijzigingen gelden niet met terugwerkende kracht. Ze zijn van toepassing vanaf de ingangsdatum die DAAN in haar vermelding heeft opgenomen, en alleen op nieuwe orders, verlengingen van doorlopende overeenkomsten.

2 Offertes en aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van DAAN zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand, doordat de wederpartij een huurcontract ondertekent, dan wel door schriftelijke aanvaarding van een opdracht door DAAN, DAAN is bevoegd ten alle tijde de opdracht te annuleren.
2.2 Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de opgegeven eisen en/of specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop DAAN haar aanbieding baseert.
2.3 DAAN is alleen verplicht aan hetgeen dat schriftelijk, per fax of elektronisch is overeengekomen.
2.4 Ingeval van niet bij het aangaan van de overeenkomst voorziene feiten, is DAAN bevoegd een vervangende offerte op te stellen. Bij niet aanvaarding van deze offerte door de wederpartij, geldt de order als tussentijds geannuleerd.
2.5 Indien een door de wederpartij besteld product inspanning van DAAN niet leverbaar blijkt te zijn, zal DAAN van de opdracht bevrijd zijn, zonder dat de wederpartij DAAN aansprakelijk kan stellen.
2.6 DAAN behoudt zich het recht om zonder redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
2.7 DAAN is gerechtigd zich bij de uitvoering van een overeenkomst door derden te laten bijstaan en/of die werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) door derden te laten uitvoeren, dit zonder kennisgeving aan de wederpartij.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en/of andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd en exclusief eventuele toegevoegde kosten (zoals verzending, transport, verzekering, assemblage, inbedrijfstelling, demonstratie, enz.). Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen in Euro, en dient wederpartij in Euro te betalen.

4 Levering

4.1 Het risico voor schade en verlies van de producten gaat bij levering over op de wederpartij of diens daarvoor aangestelde vertegenwoordiger. DAAN mag er voor kiezen software en de bijbehorende product-/licentie-informatie via elektronische verzending of via download af te leveren.
4.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en bevestigd door DAAN, bepaalt DAAN de wijze van verzending. DAAN kan steeds de kosten van verzenden aan de wederpartij in rekening brengen.
4.3 Opgegeven (lever)termijnen gelden bij benadering. Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan door of namens DAAN gedane toezeggingen. De overschrijding van een gestelde (lever)termijn brengt DAAN niet in verzuim. DAAN is nooit aansprakelijk voor termijnoverschrijding.
4.4 Indien wederpartij een afroepovereenkomst aangaat met DAAN, is wederpartij verplicht alle redelijke kosten die daarmee verband houden te vergoeden aan DAAN.

5 Dienstverlening

5.1 DAAN zal de schriftelijke overeengekomen diensten aan wederpartij verlenen. Alle diensten van DAAN worden uitgevoerd op basis van een ondertekend contract.
5.2 Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen.
5.3 Indien een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is DAAN steeds gerechtigd na overleg met wederpartij deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
5.4 De dienstverlening van DAAN wordt verricht op de gebruikelijke werkdagen en tijden van DAAN.
5.5 Overwerk wordt alleen verricht zodra daar door DAAN en wederpartij gezamenlijk toe is besloten.
5.6 Voor zover DAAN aan wederpartij apparatuur en/of programmatuur levert en/of beschikbaar stelt, waarop door derden aan haar verleende licenties toepasselijk zijn, is de wederpartij onderworpen aan alle bepalingen van die licenties en vrijwaart hij DAAN tegen alle gevolgen van gebruik van die apparatuur en/of programmatuur strijdig met de bepalingen van die licenties.